top of page
IMG_6277 - kopie_edited_edited_edited_edited.png

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn de belangrijkste afspraken vastgelegd die we samen aangaan wanneer jij kiest voor het afnemen van diensten bij Ines Francken Holistische hypnotherapie.

 

1. Algemeen

Ines Francken Holistische hypnotherapie en de daaraan gekoppelde dienstverlening is opgericht door Ines Francken en ingeschreven onder KBO 0784.685.953 met als doel diensten te verlenen in het domein hypnotherapie, training, coaching en spreekopdrachten.

2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en trajecten die worden voorzien door Ines Francken Holistische hypnotherapie en op alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Om misverstanden te voorkomen is het nodig om voorafgaand aan het afnemen van diensten van Ines Francken Holistische hypnotherapie deze 'algemene voorwaarden' goed te lezen.

 

3. Verhindering

Indien je verhinderd bent om op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dien je Ines Francken Holistische Hypnotherapie hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Het opzeggen van een afspraak kan uitsluitend tot 48 uur voor de aanvang van het geplande tijdstip. Bij niet tijdige annulering, of bij het niet verschijnen op de afgesproken datum en tijd, zal het volledige bedrag alsnog worden aangerekend.

Indien door overmacht en op initiatief van Ines Francken Holistisch hypnotherapie een afspraak niet dan doorgaan, of een afgenomen dienst niet kan worden geleverd, stelt Ines Francken Holistisch hypnotherapie je hiervan tijdig op de hoogte. Het wijzigen van afspraken of evenementen geeft geen recht op restitutie aan de cliënt/ deelnemer. 

 

4. Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling of het afnemen van een dienst is het aan te bevelen dat de cliënt op de hoogte is van de kosten. Deze zijn steeds te bevragen bij Ines Francken Holistische Hypnotherapie. De tarieven die aangerekend worden variëren in functie van de aard van de geleverde diensten (hypnotherapie, training, spreekopdracht, ...)

5. Betalingsopdrachten

Het tarief is verschuldigd voor aanvang van de prestaties of direct bij de eerste afspraak ter plaatse. Indien gewenst, ontvang je per e-mail het factuur. Betaling ter plaatse kan cash of via bankapp.

6. Vertrouwelijkheid

Alles wat in het contact tussen Ines Francken Holistische hypnotherapie en de cliënt wordt besproken, blijft vertrouwelijk. Voor overleg met derden, inclusief andere hulpverleners, wordt altijd eerst toestemming gevraagd. 

 

7. Aansprakelijkheid

Resultaten kunnen per cliënt verschillen. Er is geen therapeut die het eindresultaat kan garanderen, net zo min als een arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut garanties kan geven voor zijn of haar behandelingen. Om die reden zou het geven van garanties over resultaten niet alleen onjuist zijn maar ook oneerlijk en onethisch. Het resultaat is het gevolg van verantwoordelijkheid opnemen, toewijding aan je doelen, eigenaarschap nemen voor het oplossen van je problemen, doorzettingsvermogen, inspanning leveren en acties ondernemen.

Ines Francken Holistisch hypnotherapie garandeert de cliënt de inspanningsverplichting om deze naar beste kunnen en weten, zo goed mogelijk te helpen en handelt daarbij met de grootst mogelijke integriteit.

Ines Francken Holistische hypnotherapie is nimmer aansprakelijk voor directe en indirecte schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de geboden diensten. 

Bij aanvaarden van advies en begeleiding van Ines Francken Holistische hypnotherapie heeft cliënt kennis genomen van deze algemene voorwaarden en is cliënt op de hoogte:

  • dat Ines Francken Holistische hypnotherapie, geen arts, medisch specialist of erkende medisch zorgverlener is en in de praktijk dus geen medische zorg biedt zoals een huisarts, specialist of andere reguliere hulpverleners en tevens

  • dat cliënt op de hoogte is dat dit werk complementair is aan erkende zorgdisciplines.

  • dat de sessies van Ines Francken Holistische hypnotherapie geen vervanging zijn van de behandelingen van een arts en/of specialist.

  • dat cliënt geïnformeerd is dat de sessies van Ines Francken Holistische hypnotherpie nooit diagnoses kunnen bevatten en dat diagnoses uitsluitend gesteld kunnen worden door reguliere arts en/of specialist van cliënt

  • dat cliënt duidelijk door Ines Francken Holistische hypnotherapie is geïnformeerd dat cliënt niet stopt met haar medische behandeling (en) of voorgeschreven medicatie, zonder de supervisie van haar behandelende huisarts, arts en/of specialisten.

  • dat cliënt begrijpt dat coaching en hypnotherapie geen vervanging is voor medische zorg

8. Copyright

Ines Francken Holistische Hypnotherapie behoudt te allen tijde alle rechten op de door haar gemaakte adviezen, therapeutische geluidsopnames, e-books, video's, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. Het is niet toegestaan om de inhoud van Ines Francken Holistische hypnotherapie programma's, website, bestanden of delen daarvan te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Ines Francken Holistische hypnotherapie. 

9. Toepasselijkheid

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract/afspraak en m.b.t. de facturatie behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waar mijn praktijk gelegen is.

 

bottom of page